Når havehuset skal vurderes

Det første, du skal gøre, er at kontakte formanden for din haveforening og give besked om, at du vil sælge dit kolonihavehus.

Reglerne kræver, at der bliver foretaget en vurdering.

Du skal underskrive en opsigelse af havelod-formular samtidig med, at du betaler et gebyr på kr. 1.750 for vurderingen. Samtidig skal du udfylde og underskrive en obligatorisk ejer-erklæring til brug for vurdering af kolonihavehuset. Er punkterne om det, der kræver autorisation ikke udfyldt, må disse ikke medtages i vurderingen.

Desuden skal du udfærdige og underskrive en løsøre- og inventarliste over det løsøre, som du forventer at sælge med huset samt opgøre værdien af løsøret. Hvis der ikke foreligger en løsøreliste, bliver løsøret ikke vurderet.

Bemærk, at køber ikke er forpligtet til at overtage løsøret.

De nødvendige dokumenter får du af din formand.

De underskrevne dokumenter samt gebyr afleveres til foreningens formand.
Herefter vil du blive kontaktet med henblik på at aftale tidspunkt for vurderingen.

Efter vurderingen modtager du fra formanden en opgørelse på værdiansættelsen.
Kan du godkende værdiansættelsen, sender du en mail til formanden for din haveforening – inden 14 dage – og bekræfter, at vurderingen kan godkendes.

Hvis du er utilfreds med værdiansættelsen, har du mulighed for at indbringe vurderingen for et ankeudvalg. En sådan anke skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen.

Formular til at anmode om indgivelse af en ankesag får du hos din formand.

Du skal være opmærksom på, at det koster et yderligere gebyr på kr. 2.000 samt kørselsgodtgørelse for at anke en vurdering.

Får du medhold i din anke, er det haveforeningen, som betaler gebyret samt kørsel.
Får du ikke medhold i din anke, er det dig, som betaler gebyret samt kørsel.